Yhteystiedot

Apollonian Hammaslääkärit Oy
Fredrikinkatu 77 A 1
00100 Helsinki
Puh. 09-586 8150

Kampin hammaslääkärikeskus Oy
Fredrikinkatu 77 A 1
00100 Helsinki
Puh. 09-694 7677 tai 09-586 8150

Vastaanottosihteeri Johanna Helminen
apollonia(at)elisanet.fi

Aukioloajat:Maanantai - Torstai (7:30) 8:00 - 19:00
Perjantai 8:00 - 15:00

Iltavastaanotot vaihtelevat hammaslääkärikohtaisesti, soita ja kysy.

Kiiretapaukset pyrimme hoitamaan mahdollisimman pian.

Tervetuloa!

REKISTERISELOSTE

APOLLONIAN HAMMASLÄÄKÄRIT (2488880-9) OY:N
POTILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklojen 12-14 mukainen

REKISTERINPITÄJÄ
Apollonian Hammaslääkärit Oy
Fredrikinkatu 77 A 1, 00100 Helsinki

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Tapio Jaakkonen, Fredrikinkatu 77 A 1, 00100 Helsinki
Puh. 09-586 8150, tapio(a)terveethampaat.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Johanna Helminen, puh. 09-586 8150
ajanvaraus(a)terveethampaat.fi

REKISTERIN NIMI
Apollonian Hammaslääkärit Oy:n potilasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Järjestelmään kerätään asiakkaan tietoja, joita käytetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, hoidon toteutukseen, sen seurantaan sekä asiakkaan laskuttamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
• Asiakkaan henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• Asiakkaan terveyttä koskevat esitiedot ja lähtötilanne
• Asiakkaalle annettavan hoidon lyhyt kuvaus sekä hoitoon tarvittavan lääkityksen ja hoitotarvikkeiden tiedot
• Asiakkaan hoitojakson alkamisaika, arvioitu hoitojakson pituus sekä tehtyjen hoitokäyntien määrä
• Tehtyjen tutkimusten tulokset, röntgenkuvat, hammaskuvat
• Ajanvaraustiedot
• Laskutustiedot
• Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaan ilmoittamien tietojen sekä hoitoyksikössä syntyvien tietojen perusteella.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Potilaslain mukaisesti henkilön tietoja voidaan luovuttaa muille tahoille vain potilaan suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä tai luovuteta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
1. Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan hoitohenkilökunnalla.

2. Sähköinen aineisto
Apollonian Hammaslääkärit Oy:n potilasrekisteri on sähköinen tietokanta ja siihen on pääsy vain niillä Apollonian Hammaslääkärit Oy:n hoitohenkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät asiakasrekisterin käyttöä. Potilasrekisteri on suojattu ulkopuolisilta käyttäjiltä. Rekisteriin liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain Apollonian Hammaslääkärit Oy:n henkilökunnalla. Apollonian Hammaslääkärit Oy:n potilasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä ja sen tietoja käsittelevää henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on lain mukaisesti oikeus saada tarkastaa häntä itseään koskevat potilasrekisteriin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa häntä itseään koskevia sähköisen tietojärjestelmän lokitietoja. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisella lomakkeella.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena.